Palladium chemistry of 2-ferrocenyl-1,10-phenanthroline ligand