Trans-ethnic meta-analysis of white blood cell phenotypes